Otdar Mountains

The mountain range that separates the eladrin nation of Shahalesti from Ragesia. These mountains contain the free city of Gate Pass.

Otdar Mountains

Bellum Caeli Flagrantis Arcesilaus